Skip to content

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO
REHASTUDIO ALICJA DEROŃ


I. Postanowienia ogólne
§ 1. Podstawa działania
REHASTUDIO ALICJA DEROŃ jest podmiotem leczniczym działającym na podstawie:

 1. obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:
  a. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  b. ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.
 2. wpisu podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
  nr księgi rejestrowej: 000000266529, organ rejestrowy: Wojewoda Lubuski, data wpisu do rejestru 20.09.2023 r.; data rozpoczęcia działalności leczniczej 25.09.2023 r.
 3. regulaminu organizacyjnego.
  § 2. Oznaczenie podmiotu leczniczego i zakładu leczniczego
  1.Podmiot leczniczy działa pod firmą REHASTUDIO ALICJA DEREOŃ.
 4. Siedzibą podmiotu leczniczego jest Zielona Góra, ul. Fryderyka Chopina 19A, 65-032 Zielona Góra.
 5. Podmiot leczniczy jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9282063736, REGON 388685098- 00017, dalej „Podmiot”.
  § 3. Regulamin
 6. Regulamin organizacyjny, dalej „Regulamin”, określa organizację i porządek udzielania świadczeń zdrowotnych w Podmiocie Leczniczym.
 7. Regulamin określa w szczególności:
  a. cele i zadania Podmiotu Leczniczego;
  b. strukturę organizacyjną zakładu leczniczego;
  c. rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
  d. proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym jego przebieg i miejsce udzielania świadczeń;
  e. organizację przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
  f. prowadzenie dokumentacji w Podmiocie Leczniczym;
  g. organizację i zadania komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania między tymi komórkami;
  h. wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej;
  i. prawa i obowiązki pacjenta, w tym prawa pacjenta w zakresie składania reklamacji;
  j. zasady współpracy z lekarzami;
  k. sposób kierowania jednostką lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego.
  § 4. Miejsce udzielania świadczeń
 8. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są pomieszczenia zakładu leczniczego RehaStudio ALICJA DEROŃ znajdujące się pod adresem: ul. Fryderyka Chopina 19A, 65-032 Zielona Góra.
 9. Podmiot leczniczy może świadczyć specjalistyczne usługi zdrowotne na rzecz innych podmiotów leczniczych zgodnie z zawartymi umowami.
  § 5. Cel
  Celem Podmiotu Leczniczego jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych – leczniczych usług specjalistycznych.
  § 6. Zadania
  Do zadań Podmiotu Leczniczego należy w szczególności:
 10. Udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności – diagnostyka i leczenie w zakresie dziedzin medycznych komórek organizacyjnych;
 11. Udzielanie indywidualnych porad i konsultacji;
 12. Diagnostyka i poradnictwo;
 13. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
 14. Prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej;
 15. Działania edukacyjne, promocja zdrowia i działania mające na celu profilaktykę zdrowia.
  § 7. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
 16. Podmiot leczniczy wykonuje działalności leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
 17. Świadczenia zdrowotne udzielane są w zakresie następujących funkcji ochrony zdrowia:
  a. Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne: fizjoterapia ambulatoryjna.
  II. Struktura organizacyjna zakładu leczniczego
  § 8. Struktura organizacyjna
  Strukturę organizacyjną Podmiotu stanowią komórki organizacyjne mieszczące się w Podmiocie – Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe oraz Sala Funkcjonalna.
  § 9. Zakres czynności pracowników i współpracowników
  Szczegółowy zakres czynności współpracownika Podmiotu Leczniczego określa ramowa umowa o świadczenie usług, sporządzone w związku z powierzeniem określonych czynności w Podmiocie.

§ 10. Kierowanie Podmiotem oraz współdziałanie wewnątrz Podmiotu

 1. Podmiotem kieruje i reprezentuje na zewnątrz właściciel Podmiotu, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Komórki organizacyjne Podmiotu oraz osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w ramach tych komórek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym i administracyjno-gospodarczym.
 3. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 2, odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.
  III. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz organizacja przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

§ 11. Organizacja świadczeń zdrowotnych

 1. Podmiot organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 2. W przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych uwzględnia się:
  a. prawa i obowiązki pacjenta wynikające z obowiązujących przepisów prawa;
  b. wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa;
  c. zasady wynikające z procedur i standardów postępowania wdrożonego w Podmiocie;
  d. zasady wynikające z obowiązujących standardów medycznych.
 3. Podmiot i jego pracownicy zobowiązują się zachować w tajemnicy informację związaną z pacjentem, a uzyskaną w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
  § 12. Godziny otwarcia
 4. Podmiot czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 21:30 oraz w soboty w godz. 9:00 – 16:00.
 5. Informacje o godzinach otwarcia Podmiotu są umieszczone w miejscach ogólnie dostępnych dla pacjentów na terenie Podmiotu oraz na stornie internetowej: www.rehastudio.com.pl
 6. Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach otwarcia Podmiotu, w terminie i czasie wcześniej ustalonym z pracownikiem placówki w trakcje rejestracji świadczenia.
 7. Wyniki badań można odbierać w recepcji w godzinach otwarcia.
  § 13. Rejestracja
 8. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej:
  a. w siedzibie Podmiotu,
  b. telefonicznie pod nr: +48 883-833-373
  c. internetowo za pomocą rezerwacji on-line pod adresem: rehastudio.booksy.com znajdującego się na stronie www.rehastudio.com.pl
 9. Pacjent zgłaszając się do Podmiotu w celu uzyskania świadczenia zdrowotnego zobowiązany jest mieć przy sobie i okazać na wezwanie:
  a. dokument potwierdzający tożsamość,
  b. w przypadku pacjentów rejestrujących się on-line wymagane jest podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail.
  § 14. Płatności za świadczenia zdrowotne
 10. Świadczenia zdrowotne udzielane przez Podmiot leczniczy są dla pacjenta odpłatne.
 11. Świadczenie zdrowotne udzielane w Podmiocie Leczniczym nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 12. Świadczenia zdrowotne udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem w godzinach otwarcia Podmiotu.
  § 15. Wysokość opłat za świadczenia
 13. Podmiot pobiera opłaty zgodnie z cennikiem w przypadku udzielania świadczenia zdrowotnego:
  a. pacjentowi, który indywidualnie opłaca wizytę (wizyta prywatna).
 14. Wysokość aktualnych opłat określa cennik. Szczegółowe informacje na temat cen można uzyskać u pracownika placówki, pod adresem internetowym www.rehastudio.com.pl/cennik oraz na portalu rezerwacji on-line rehastudio.booksy.com.
  § 16. Zasady udzielania świadczeń odpłatnych
 15. Odpłatne świadczenia zdrowotne są udzielane:
  a. w sposób nieograniczający dostępności świadczeń dla pacjentów;
  b. w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej;
  c. zgodnie z kryteriami medycznymi.
 16. Odpłatne świadczenia zdrowotne udzielane są w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności w dniach i godzinach ich udzielania.
  § 17. Sposoby płatności
 17. Pacjent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za wizytę w recepcji po zrealizowanej wizycie. Jeżeli w trakcie wizyty zostały zrealizowane dodatkowe świadczenia pacjent zobowiązany jest zgłosić się do recepcji w celu uiszczenia należności.
 18. Dostępnymi formami płatności są:
  a. gotówka;
  b. karta płatnicza;
  c. BLIK;
  d. przedpłata;
  e. faktury przelewowe;
  f. karta podarunkowa.
  IV. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność
  §18. Współpraca z innymi podmiotami
 19. W celu zapewnienia prawidłowości leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Podmiot współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność́ leczniczą lub udzielającymi świadczeń́ zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.
 20. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność́ leczniczą odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.
  § 19. Inne usługi
 21. Podmiot leczniczy może wykonywać usługi medyczne na rzecz innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, publicznych i niepublicznych, na podstawie zawartych umów, określających rodzaj wykonywanych świadczeń́ zdrowotnych i usług z nimi związanych, sposób ich realizacji i zasady płatności.
 22. Wykonywanie usług medycznych na rzecz innych podmiotów nie może zakłócać porządku udzielania świadczeń przyjętego wobec pacjentów Podmiotu Leczniczego.
  V. Prowadzenie dokumentacji w podmiocie leczniczym oraz wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej
  § 20. Sporządzanie dokumentacji
 23. Podmiot prowadzi dokumentacją medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez płatnika innego niż pacjent – także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń.
 24. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci papierowej i elektronicznej.
  § 21. Treść dokumentacji medycznej
  Dokumentację medyczną w Podmiocie prowadzi się zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  § 22. Przechowywanie dokumentacji
 25. Podmiot prowadzi i przechowuje dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 26. Dokumentacja medyczna przechowywana jest w pomieszczeniach siedziby Podmiotu.
 27. Dokumentacja medyczna pacjenta, któremu Pomiot udzielił świadczenia zdrowotnego, stanowi własność Podmiotu leczniczego.
  § 23. Udostępnianie dokumentacji medycznej
 28. Podmiot udostępnia dokumentację medyczną pacjentom, ich przedstawicielom ustawowym lub osobom przez nich upoważnionym, a także osobom bliskim oraz innym podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 29. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  a. do wglądu w Podmiocie;
  b. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;
  c. poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 30. Kopię dokumentacji medycznej udostępnia się na wniosek o wydanie dokumentacji.
  Podmiot zobowiązany jest do wydania kopii dokumentacji medycznej bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 31. Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 32. Za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie wyciągów albo odpisów pobierana jest opłata w wysokości 5 zł za stronę. W przypadku kopii albo wydruków Podmiot pobiera opłatę w wysokości 0,30 zł za jedną stronę.
 33. Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w ust. 5 lub w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
  § 24. Przekazywanie informacji i danych osobowych
 34. Podmiot leczniczy gromadzi i przekazuje płatnikom finansującym świadczenia zdrowotne udzielane pacjentom dane osobowe dotyczące pacjentów uprawnionych do świadczeń zdrowotnych w ramach posiadanego ubezpieczenia.
 35. Zbiory informacji sporządzone i utrwalone na komputerowych nośnikach informacji prowadzone są z zachowaniem selektywności dostępu do zbioru informacji, w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieuprawnionym oraz zapewniający ochronę przed zniszczeniem i utratą.
  VI. Prawa i obowiązki pacjenta; reklamacje
  § 25. Prawa pacjenta
 36. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zdrowotnych przysługują prawa określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych.
 37. Informacja o prawach pacjenta udostępniana jest w Podmiocie poprzez: okazanie przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, na wniosek pacjenta.
  § 26. Obowiązki pacjenta
 38. Do obowiązków pacjenta należy:
  a. przestrzeganie regulaminu Podmiotu Leczniczego,
  b. przestrzeganie zasad higieny osobistej,
  c. stosowanie się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,
  d. posiadanie przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  e. szanowanie mienia Podmiotu leczniczego.
 39. Pacjent może zostać zobowiązany przez pracownika recepcji lub osobę z personelu medycznego do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. W razie braku okazania lub odmowy okazania takiego dokumentu personel może odmówić zarejestrowania na wizytę lub przeprowadzenia wizyty.
 40. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i personelu medycznego. Zabrania się prowadzenia rozmów telefonicznych w czasie wizyty.
  § 27. Zakazy
 41. Zakazuje się na terenie Podmiotu prowadzenia wszelkiej działalności akwizycyjnej i handlowej bez uzyskania uprzedniej zgody kierownictwa Podmiotu.
 42. Zakazuje się palenia tytoniu, w tym papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu oraz używania jakichkolwiek środków psychoaktywnych na terenie Podmiotu.
 43. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren Podmiotu.
  § 28. Wizyta
 44. Pacjent jest obowiązany zgłosić się w rejestracji Podmiotu na umówioną godzinę wizyty w celu zarejestrowania się w recepcji.
 45. W przypadku spóźnienia się pacjenta na wizytę, specjalista ma prawo: przyjąć go w wyznaczonym przez siebie czasie albo odmówić przyjęcia go na wizytę.
 46. W przypadku niemożności stawienia się na umówionej wizycie pacjent jest zobowiązany do powiadomienia o odwołaniu wizyty. Podmiot Leczniczy ma prawo żądania przedpłaty na kolejne wizyty wobec pacjenta, który nie poinformował wcześniej o odwołaniu wizyty i nie stawił się na wizytę.
 47. W przypadku agresywnego lub niezgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowywania się pacjenta, specjalista ma prawo odmówić realizacji usługi.
 48. Jeżeli w trakcie wizyty zostały zrealizowane dodatkowe świadczenia pacjent zobowiązany jest zgłosić się w recepcji w celu uiszczenia należności.
  § 29. Reklamacje
 49. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Podmiocie, ma prawo do złożenia reklamacji.
 50. Reklamacje składa się w formie pisemnej, ustnej w rejestracji, telefonicznie lub na adres mailowy: rehastudio.zielonagora@gmail.com
 51. Odpowiedź na reklamację jest udzielana listownie lub mailowo w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 4. 4. W sprawach zawiłych lub w przypadkach wymagających podjęcia czynności wyjaśniających albo skierowania wystąpienia do innych jednostek lub instytucji odpowiedź na reklamację powinna być udzielona w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia reklamacji. W wyjątkowych przypadkach termin ten może być przedłużony na okres do 2 miesięcy.
  VII. Zasady współpracy z fizjoterapeutami
  § 30. Obowiązki osób wykonujących zawody medyczne
 52. Obowiązkiem osób wykonujących zawody medyczne jest w szczególności:
  a. punktualne rozpoczynanie pracy zgodnie z ustalonym grafikiem wizyt;
  b. informowanie o planowanych nieobecnościach w pracy z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem;
  c. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Podmiotu Leczniczego;
  d. weryfikacja grafiku wizyt w celu wykluczenia możliwości pominięcia pacjenta umówionego na wizytę;
  e. informowanie na piśmie o problemach powstałych przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, w tym o sporach z pacjentami w związku z wykonywanymi świadczeniami zdrowotnymi;
  f. weryfikowanie tożsamości pacjenta zgłaszającego się na wizytę;
  g. informowanie pacjentów o dopłatach za wykonane dodatkowo świadczenia i konieczności ich uiszczania;
  h. noszenie odpowiedniej odzieży medycznej;
  i. zwrot dokumentacji medycznej do recepcji po zakończeniu pracy.

§ 31. Zakazy dotyczące osób wykonujących zawody medyczne
Osobom wykonującym zawody medyczne nie wolno:
a. przyjmować przedstawicieli handlowych firm farmaceutycznych bez uprzedniej zgody kierownictwa Podmiotu;
skracać czasu trwania wizyt;
udzielać świadczeń zdrowotnych pacjentom niezarejestrowanym, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
przekazywać jakichkolwiek danych pacjentów do podmiotów lub osób trzecich niewspółpracujących z Podmiotem.
VIII. Sposób kierowania jednostką i komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego
§ 32. Kierowanie Podmiotem leczniczym
Kierowanie Podmiotem Leczniczym należy do kompetencji właściciela Podmiotu.
IX. Postanowienia końcowe
§ 33. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez osoby zarządzające Podmiotem Leczniczym.
 2. Z treścią Regulaminu zostają zapoznani wszyscy pracownicy Podmiotu leczniczego.
 3. Zmiany Regulaminu będą wprowadzone pisemnie i podawane do wiadomości pracowników i pacjentów